نور خدا

قطعه «نور خدا» از دیوان حب مولودیه حضرت فاطمه زهرا علیها السلام است.