انوار عالین

قطعه «انوار عالین» از دیوان حب مصیبت حضرت امام موسی کاظم علیه السلام است.