اصل کوثر

قطعه «اصل کوثر» از دیوان حب مدحیه مبعث حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم است.