قتل مولی

قطعه «قتل مولی» از دیوان حب، مصیبت شهادت امیرمؤمنان حضرت امام علیعلیه السلام است.