صادق اهل یقین

قطعه «صادق اهل یقین» از دیوان حب، مصیبت شهادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام است.