عصمت حق

قطعه «عصمت حق» از دیوان حب، مدحیه حضرت فاطمه معصومه علیها السلام است.