هادی پاک

قطعه «هادی پاک» از دیوان حب مولودیه حضرت امام محمد نقی علیه السلام است.