اولین مظلوم دنیا

قطعه «اولین مظلوم دنیا» از دیوان حب، مصیبت شهادت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم است.