نور چشمان رسول

قطعه «نور چشمان رسول» مصیبت شهادت حضرت امام علی نقی علیه السلام است.