حسن اسماء

قطعه «حسن اسماء» از دیوان حب، مصیبت شهادت حضرت امام موسی کاظم علیه السلام است.