سلطان عشاق

قطعه «سلطان عشاق» از دیوان حب، مدحیه حضرت امام حسین علیه السلام است.