محضر دلبر

قطعه «محضر دلبر» از دیوان حب، مدحیه حضرت امام سجاد علیه السلام است.