آتش عشق

۱۵ شهریور ۱۳۹۷

آتشی از عشق جانان بر دلم افروخته

آتشی از عشق جانان بر دلم افروخته از نسیم شعله اش آیین و دینم سوخته لب چو بینی بسته باشد از مدیحش روز و شب مهر کرده دهانم هر دو لب را دوخته دیوان عشق، ص۶۴۶
۲۸ مهر ۱۳۹۵

از آن زمان که شنیدم صَلایِ اِنّی مَعُکْ

از آن زمان که شنیدم صَلایِ اِنّی مَعُکْ حدیث آتش عشقم رسید به گوش فلک دیوان عشق، ص ۲۸۲