اناالحق

۷ دی ۱۳۹۷

یک نوا بانگ اَنَاالْحَقْ سر دهند اندر عَلَنْ

یک نوا بانگ اَنَاالْحَقْ سر دهند اندر عَلَنْ چون اَنَا گویند چو منصور بر سر دار آمدند دیوان عشق، ص ۱۶۳