بنده

۲۸ خرداد ۱۳۹۸

بنده صالح

اگر انسان بخواهد به مقام بالا برسد اول باید بندگى کند سپس از راه عبودیت مى‌توان به بالا رسید. شاعر در این زمینه مى‌گوید: از عبادت نى توان الله شد / مى‌توان موسى کلیم الله شد ولى مى‌توان گفت : از عبادت مى‌توان الله شد / وانگهى موسى کلیم الله شد در بیانى آمده، «العبودیّه جوهره کنهها الربوبیه» (تفسیر نورالثقلین، محدث شیخ عبدعلى بن جمعه، المطبعه العلمیه، قم، بی تا، ج ۴، ص ۵۵۶) ذات بندگى کردن خدایى کردن است، به جز عبادت راهى بسوى خداوند نیست، پس بشر باید بنده باشد. خدایا مرا بنده قرار بده، آن هم نه بنده این و آن، نه بنده زر و زور، نه بنده مال و منال، نه […]