بی پرده هویداست

۲ فروردین ۱۳۹۹

به فصل نوبهار آید عزیزا دلبر زیبا

به فصل نوبهار آید عزیزا دلبر زیبا میان غنچه و گلزار برهنه آشکار آمد بهار با صد گل و غنچه نمایاند رخ دلبر رخ دلبر تجلی کرد گل زیبا ببار آمد دیوان عشق، ص ۲۰۰
۶ مهر ۱۳۹۷

رخ زیبا ز نَهانخانه برون کرده ببین

رخ زیبا ز نَهانخانه برون کرده ببین ز ازل تا به ابد جلوه ی مسـتانه عیان دیوان عشق، ص ۳۷۸
۱۰ مرداد ۱۳۹۷

فاش گویم که عیان است رخ زیبای نگرا

فاش گویم که عیان است رخ زیبای نگار پرده ای نیست که تا غیب و عَلَن شاهد آن دیوان عشق، ص۳۷۸
۱ تیر ۱۳۹۷

گر گویمت که مردمک چشم مردمی

گر گویمت که مردمک چشم مردمی حق است و لیک، برتری تو از دعای من دیوان عشق، ص۳۸۶
۱۵ مهر ۱۳۹۶

به شوق دیدن رویت بدون پرده و عریان

به شوق دیدن رویت بدون پرده و عریان منِ بی دل نَهَم صورت بروی خاکِ راه تو دیوان عشق، ص۳۹۲