تجسس

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۵

تجسس در کار مردم

تجسس در کار مردم تجاوز به مردم است لذا در اسلام نهى شده است. غنچه های نشکفته، ص۱۲۷