توحید

۲۹ فروردین ۱۳۹۹

توحید افعالی

در برابر توحید افعالی، شرک و کفر فعلی قرار دارد و این بر دو قسمت است: ۱- شرک و کفر عمدی و با قصد انجام می گیرد. ۲- شرک و کفری که ناخود آگاه و بی لحاظ لاحظ می باشد. توحید افعالی آن است که انسان در مقام ذات، حق را می بیند و در مقام افعال، افعال حق را می بیند، اگر انسان در هر ذره ذره ی عالم دست خدا را ببیند به توحید افعالی رسیده است، هر ذره از عالم ظهور اسم های جمال و جلال الهی می باشد. انسان دقیق و رسیده کسی است که در دل هر ذره خدا ببیند. تو مو بینی و مجنون پیچش مو / توابرو او […]