توسل

۲۵ فروردین ۱۳۹۹

توجه و توسل به حق

جز حضرت حق متعال چیزی و کسی وجود ندارد تا توجه به او شود و جز حضرتش مرجع و حقیقتی نیست تا به آن متوسل شد. انسان لازم است در سیر صعودی خود توجهش کاملا به خدا باشد به غیر او توجهی نداشته باشد؛ در فرازهای دشوار زندگی در بلاها و ابتلاها و در ضرورت و ناچاری ها متوسل به خدا شود نه به غیر او. سالک و مؤمن هر کاری می کند لازم است برای خدا بکند و همیشه خدا در نظرش باشد؛ رمز موفقیت در کارها همین است، در برابر بلاها و مشکلات محکم باشد، در حال محکمی به خدا متوسل گردد. حضرت زین العابدین علیه السلام هر چیزی را از خدا طالب […]