جمعه های انتظار

۱۴ اسفند ۱۳۹۴

مهـدی ما ظاهر است و همره ما روز وشب

مهـدی ما ظاهر است و همره ما روز وشب دست ما بر دست حضرت جان ما او را عَجین غفلت از ماست صد حجاب در چشم و دید ما عیان غیـبت کـبرا بود دوری از آن دُرّ ثَمـین دیوان حب، ج۱، ص۵۴۱