حاکم جهان

۲۷ بهمن ۱۳۹۷

عشق را بین که چسان بال گشوده است به جهان

عشق را بین که چسان بال گشوده است به جهان این همه جلوه گری در همه ی کون و مکان حاکم جان جهان و همه ی ملک وجود باطن عشق ببین شاهد معنای نهان دیوان عشق، ص ۳۷۸