حضرت امام علی نقی علیه السلام

۷ اسفند ۱۳۹۸

نور چشمان رسول

قطعه «نور چشمان رسول» مصیبت شهادت حضرت امام علی نقی علیه السلام است.

سِرِّ عالَم مَظهَرِ ذات خدا / نور چشمان رسول مصطفی غنچه ی بشکفته ام پرپر شده / چیده شد از گُلْسِتان مرتضیٰ میوه باغ جواد بردند به جور / از مدینه سوی سُرَّ من رَأٰ غاصب حقش متوکل نود / ظلم و جور بی حساب بر مُقتَدا گاه به زندانش نمود مرد پلید / گاه به مجلس دعوتش کرد بیحیا دعوت شُربِ شراب بنمود علی / گفت نما عفو از شرابم ای دغا مَعتَزِ ملعون چه کرد با نور حق / حضرتش را داد به زور زهر جفا کشته شد عاشق به زهر کین نَقی / تسلیت گو بر حسن در این عَزا دیوان حب، جلد ۳، صفحه ۲۶۰
۲۵ مرداد ۱۳۹۸

هادی پاک

قطعه «هادی پاک» از دیوان حب مولودیه حضرت امام محمد نقی علیه السلام است.

ساقیا جامی عطا کن زان می جام وصال / صبح و شب زان می بنوشم صبح و شب بر من حلال صبح وشب نوشم شوم مست زان می حال آورم / حال من نیکو شود هرکز نگردم حال بحال  آن می جامِ وصال خوشرنگ و خوش طعم و مزه / رنگ آن می ارغوانی یا که لعل، صاف و زلال از عطایت گر شوم مست زان می جان پرورم / صبح دم مدحی بخوانم مدح مولود بی مثال در گلستان حوالی مدینه گل شکفت / غنچه ئی بشکفت جوار سیده در اعتدال  غنچه سمانه بشکفت از گلستان جواد / آفرین بر این گل و بر غنچه و گلدان نهال نازل آمد از خدای متعال در […]
۱۸ اسفند ۱۳۹۷

سَرور لاهوتیان

قطعه «نور چشمان رسول» از دیوان حب مصیبت شهادت حضرت امام علی نقی علیه السلام است.

مقتدای اهل عالم سَروَرِ لاهوتیان / هادیِ اولاد آدم قبله ی کَروبیان زاده ختم رسالت هم وصی مصطفی / نور هر دو چشم زهرا مرتضی را جانِ جان بعد بابا در مدینه دید اذیت ها و ظلم / ظالمش بود آل عباس و مُتَوَکِلُ چسان این متوکل خراب کرد بارها قبر حسین / دست برید و سر برید زوار قبرش را چنان تا نماند هیچ نشان از نسل پیغمبر به جا / پس چه کرد با حضرت هادی امام مِهربان از مدینه برد به سوی سامرا پور جواد / خانه ئی غیر مناسب جای دادش در عیان گه به زندان حبس و گه خانه آزارش بداد / گه به مجلسِ شراب دعوت نمود ن بدنشان عاقبت کشتند […]
۱۴ شهریور ۱۳۹۶

مَظهر باری تعالی اسم حُسنای خدا

مَظهر باری تعالی اسم حُسنای خدا غایَهُ الْغایاتِ عالم مقتدای انبیا صفحه اُمُ الْکتاب و هادی مُلک وجود هادی دین محمّد مَهدیش مُلک ولا دیوان حب، ج۱، ص۶۷۱