حضرت امام محمد تقی علیه السلام

۱۴ اسفند ۱۳۹۸

سرود عشق

قطعه «سرود عشق» از دیوان حب، مولودیه حضرت امام جواد علیه السلام است.

سروش غیب ندایم داد ز رخ بردار نقاب امشب / سر از خاک گران بردار نباشد وقت خواب امشب بود امشب جهان روشن ز نور حضرت باری / نباشد ظلمت و تاریک نباشد هم سحاب امشب همه امشب ز اول تا سحر گه تا طلوع روز / منوّر عالم است امشب نباشد هیچ حجاب امشب نقاب چهره بگشودم نظر بر عالم معنا / بدیدم نور باران است به واقع نَیْ سراب امشب همه عالَم شده روشن ز مولود مه هستی / مدینه روشن از نورش ت وبنگر ماهتاب امشب بود امشب شب مولولد مسعود مه تابان / مبارک مولودی عالی بدون اضطراب امشب محمّد نام مولود است ابوجعفر بود کُنیه / تقی و مرتضیٰ قانع […]
۱۱ مرداد ۱۳۹۸

جلوه اسم خدا

قطعه «جلوه اسم خدا» از دیوان حبّ مصیبت شهادت حضرت امام جواد علیه السلام است.

مظهر ذاتِ مقدّس جلوه اسم خدا / غنچه ئی از باغ توحید گو جواد اِبنُ الرّضا از مدینه برد به بغداد معتصِم، نور اِله / کرد جدا از مِرقَدِ جدش رسول مصطفی رمز و آثار رسالت داد به فرزندش علی / کرد وداع و با دل خونین ز آنان شد جدا وارد بغداد و غربت ظلم های معتصم / هم اذیت ها و آزار هم بلا ز هر جفا شد شهید با زهر دشمن، اُمُ الفَضل یا معتصم / یا که هر دو متحد گشتند ز بهر این خطا این خطا آیا ز کین و بُغضِ ام الفضل بُوَد / یا ز بغض و ازحداز معتصم باشد به جا یا ز آن حکمی که در […]
۱۸ فروردین ۱۳۹۶

مبارک باد شکفت غنچه مدینه نور باران شد

مبارک باد شکفت غنچه مدینه نور باران شد گل باغ رضا بشکفت معطر گشت و خندان شد تقیِ باغ عشق ظاهر معطر کرد همه عالم محمّد شاد و شادان است گلشن جانان خوبان شد دیوان حب، ج۱، ص۶۷۰