حضرت علی اصغر علیه السلام

۱۵ شهریور ۱۳۹۸

غنچه پرپر

قطعه «غنچه پرپر» از دیوان حب، مصیبت شهادت حضرت علی اصغر علیه السلام است.

اصغر من غنچه ی پرپر شده / تشنه لب است وارد کوثر شده شیری اگر نیست که بنوشد علی / سیراب ز تیر دشمنِ شر شده غنچه ی نشکفته مادر علی است / پاره گلو در بر مادر شده آیه ی صد پاره قرآن نگر / نشان تیر علی اصغر شده اگر گلوی اصغرم تشنه است / خونِ روان جاری ز حنجر شده اگر حسین ندارد یار دگر / با خون خود اصغرش یاور شده مظلومیت را ز برای پدر / ثابت نمود، عاشق ثَناگَر شده دیوان حب، ج۳، ص ۲۰۸
۲۵ شهریور ۱۳۹۷

پاره های قرآن

قطعه «پاره های قرآن» از دیوان حب، مصیبت شهادت حضرت علی اصغر علیه السلام است.

سرباز کربلا اصغر شیرین زبان / حاضر به جان بازی است برای حفظ ایمان تا که شنید از پدر صدای هَل مِنْ مُعین / صدا به گریه بلند پدر منم یار جان حسین آمد اصغرش برد به میدان جنگ / به روی دستش بلند مقابل کوفیان گفتا علی تشنه است آبش دهید ای سپاه / گیرید و سیراب کنید هست بر شما میهمان به جای آب فرات حرمله زد تیر تیز / به حنجر نازک علی اصغر عیان پاره نمود حنجرش تیر سه شعبه ز کین / گلوی اصغر شکافت یا که ظهور رحمان از این ستم گریه کرد حسین تشنه جگر / یک دست گرفت بر گلو دست دگر آسمان عاشق زدند تیر کین به حنجر […]