حضرت قاسم علیه السلام

۱۴ شهریور ۱۳۹۸

پرپر

قطعه «پرپر» از دیوان حب، مصیبت شهادت حضرت قاسم علیه السلام است.

بکشت قاسم از آن قوم شَرَر بار / فراوان مردمی دون و تَبَه کار  بزد بر فرق  سر شمشیر بُرّان / اَزَدِیِ پلید آن مرد مَکار صدا زد ای عمو دریابم این دم / به تعجیل آمد آن عم بزرگوار حسین زد دست قاتل را جدا کرد / بزد لشکر فراری داد بسیار حسین در حال جنگ است جسم قاسم / بزیر سم اسب ها گشته خاکسار رسید بالین قاسم شاه مظلوم / بغل بگرفت عزیزش را جه دیدار بدید قاسم به حال دادند جان / به چشمش روز روشن شد شب تار چه سخت است بر عمو او را بخوانی / اجابت کی تواند ای امیدوار اجابت گر کند سودی ندارد / کند خوار […]
۲۴ شهریور ۱۳۹۷

نور دو چشم زهرا

قطعه «نور دو چشم زهرا» از دیوان حب، مصیبت شهادت حضرت قاسم علیه السلام است.

آمد به نزد عمو قاسم نیکو لقا / اذن بگیرد رود جهاد قوم دغا عمو دو دست خود را بگردن قاسمش / او را گرفت در بغل و گریان شدند هر دوتا حسین اجازه نداد قاسم به میدان رود / بوسید دو دست پای عمو به صدق و صفا اِذنَش بداد شاه دین رود به میان کین / رفت و بکشت عده ئی زان مردم بی وفا عَمْروبْنِ سَعْدِ لعین به فرق قاسم بزد / شمشیر کینش شکافت فرق سرش تا کجا افتاد به صورت زمین زدند عدوی پلید / بر جسم پاک عزیز ان زاده مجتبی صدا بزد عمو جان دریاب قاسمت را / از دست لشگر دون اَزَدِیِ بیحیا آمد حسین به بالین اجابتش […]