حکمت

۱۰ آبان ۱۳۹۸

تدریس عرفان محبوبین

کتاب‌هاى فلسفه، حکمت و عرفان مانند کتاب هاى شفا، اشارات، اسفار، فصوص، مصباح الانس و منازل السائرین فلسفه و حکمت و عرفان محبین مى‌باشند، خیلى کم لحاظ محبوبین را دارند ولى امید است روزى کتاب هاى فلسفه، حکمت و عرفان به نام صحیفه‌ى سجادیه و صحیفه‌ى علویه در حوزه‌هاى علمیه کتاب درسى شوند و بیان فلسفه، حکمت و عرفان محبوبین نمایند. غنچه های نشکفته، ص ۵۰۴