خرقه

۳۱ فروردین ۱۳۹۶

آتش بزن این خرقه سالوس هزار رنگ

آتش بزن این خرقه سالوس هزار رنگ عریان ز خودیت بنما فارق از آن باش دیوان عشق، ص ۲۴۶