خم ابرو

۲۹ مهر ۱۳۹۶

من بیمار به دام درد گرفتار آمدم عاشق

من بیمار به دام درد گرفتار آمدم عاشق برای درد بی درمان خم ابرو دوا باشد دیوان عشق، ص۱۹۲
۲۲ مرداد ۱۳۹۵

چون بدیدم طاق ابرو و خم زلف سیاه

چون بدیدم طاق ابرو و خم زلف سیاه چشم خود از غیر آن زیبا صنم گو بسته ام دیوان عشق ، صفحه ۳۴۲