خودیت

۲۲ خرداد ۱۳۹۵

ماه مبارک رمضان

ماه مبارک رمضان ماه امساک از دلبستن به خود و خودیت است. غنچه های نشکفته، صفحه ۲۷۱