رند

۲۵ تیر ۱۳۹۵

رندان یخه چاکند هم با ظاهر افسرده

رندان یخه چاکند هم با ظاهر افسرده گه به خاک رُخ مالند گه به تخت شاهانه دیوان عشق، ص ۳۹۷