روز جهانی کارگر

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

بیا تا ببوسم ز کارگران

بیا تا ببوسم ز کارگران دو دست و دو گونه به جسم و جان دو دستش توانمند و مشکل گشاست ببین دست حق فوق دستان عیان دیوان عشق، ص ۷۰۹
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

عزیزم بدان کار بود محترم

عزیزم بدان کار بود محترم بیا کارگر باش و جان در برم ز کارگران است جهان برقرار بگویم به کارگر فدایت سرم  دیوان عشق، ص۷۰۱