زهد

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

بر عمل تکیه مکن زاهد پاکیزه سرشت

بر عمل تکیه مکن زاهد پاکیزه سرشت که رساند عملت شخص تورا درب بهشت تکیه کردن به عمل شرک بود در بر دوست ز ازل مقصد توحید ز برایت بنوشت دیوان عشق، ص ۶۱۵