ساقی

۲ اسفند ۱۳۹۴

الا یا ایها الساقی ایا ای مونس دلها

الا یا ایها الساقی ایا ای مونس دلها به نور باده روشن کن طریق و رسم منزل ها دیوان عشق، ص ۳۸