سلام

۱۱ اسفند ۱۳۹۸

سلام روشن

سلام شعاری اسلامی و اخلاقی است که در میان مردم متداول است، گرچه در جامعه سلام از باب ادب است، ولی خود سلام یک دعا است، درودی است که فردی به فرد دیگر می‌فرستد، سلام سبب محبت می‌شود و رابطه دوستی را برقرار می‌کند. در علم فقه درباره سلام گفتن و جواب سلام دادن دستوراتی آمده، سلام گفتن مستحب است و کار و کلام خوبی است، ولی جواب دادن به سلام واجب است. یعنی حتماً باید شنونده جواب سلام را بدهد، و اگر جواب سلام را رد نکند گناه کار است، چون ترک واجب کرده است، در آخر هر نماز هم سلام گفتن واجب است، وقتی که شخصی به شخصی یا به اشخاص سلام می‌کند […]
۱۳ خرداد ۱۳۹۶

سلام

سلامی که ما می دهیم فقط یک لفظ نیست بلکه ظهور باطن ما می باشد، لذا لازم است همیشه با قصد انشاء، ادا گردد. مگر در موارد خاصی که انسان ناچار است با قصد اخبار سلام دهد. فضیلت صلوات (سلام و صلوات خدای سلام)، ص ۶۹