سیاست

۲۱ آذر ۱۳۹۶

عدالت و سیاست

بهترین سیاست در دنیا عدل است. شخص عادل، سیاستمدار این عالم است. غنچه های نشکفته، ص۴۱۲