شرک

۲۹ فروردین ۱۳۹۹

توحید افعالی

در برابر توحید افعالی، شرک و کفر فعلی قرار دارد و این بر دو قسمت است: ۱- شرک و کفر عمدی و با قصد انجام می گیرد. ۲- شرک و کفری که ناخود آگاه و بی لحاظ لاحظ می باشد. توحید افعالی آن است که انسان در مقام ذات، حق را می بیند و در مقام افعال، افعال حق را می بیند، اگر انسان در هر ذره ذره ی عالم دست خدا را ببیند به توحید افعالی رسیده است، هر ذره از عالم ظهور اسم های جمال و جلال الهی می باشد. انسان دقیق و رسیده کسی است که در دل هر ذره خدا ببیند. تو مو بینی و مجنون پیچش مو / توابرو او […]
۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

بر عمل تکیه مکن زاهد پاکیزه سرشت

بر عمل تکیه مکن زاهد پاکیزه سرشت که رساند عملت شخص تورا درب بهشت تکیه کردن به عمل شرک بود در بر دوست ز ازل مقصد توحید ز برایت بنوشت دیوان عشق، ص ۶۱۵