طمع

۴ بهمن ۱۳۹۸

طمع نداشتن

انسان خوب، کسی است که به هیچ کس طمع نداشته باشد، حتی به خود و خدای خود نیز طمع نداشته باشد و فقط وظیفه ی خود را انجام دهد. غنچه‌های نشکفته، ص ۳۷۹