عدالت

۲۶ آذر ۱۳۹۸

اقتدار یا زور

قدرت و اقتدار آن است که بر عدل استوار باشد. زور آن است که بر ظلم استوار باشد. غنچه های نشکفته، ص ۴۸۹
۲۱ آذر ۱۳۹۶

عدالت و سیاست

بهترین سیاست در دنیا عدل است. شخص عادل، سیاستمدار این عالم است. غنچه های نشکفته، ص۴۱۲