عرفان نظری

۲۸ تیر ۱۳۹۸

اقسام اخلاق عرفانی و راه سالک

مطالبی که پیشنهاد می شد پیش از مطالعه این مطلب مطالعه کنید: اخلاق عرفانی چیست؟ اخلاق عرفانی را به دو بخش تقسیم می کنند: ۱: عرفان نظری ۲: عرفان عملی عرفان نظری: در بخش عرفان نظری، عارف در پی وحدت شخصی وجود و خدایابی است؛ عارف خودش را فراموش کرده و نمی بیند، او هرچه می بیند ظهورات خداست عرفان عملی: در بخش عرفان عملی، عارف در پی رسیدن به خدای تبارک و تعالی می باشد. عارف هر دو بخش را پیشروی می کند؛ قبل از پیش روی در هر مورد؛ ابتدا باید مقدمات آن را کسب کند؛ اگر کسب مقدمات نکند زبان می بیند. مقدمات عبارتند از: منطقیات، ریاضیات، طبیعیات، اطلاعات عمومی. با این […]