عرفان

۱۰ آبان ۱۳۹۸

تدریس عرفان محبوبین

کتاب‌هاى فلسفه، حکمت و عرفان مانند کتاب هاى شفا، اشارات، اسفار، فصوص، مصباح الانس و منازل السائرین فلسفه و حکمت و عرفان محبین مى‌باشند، خیلى کم لحاظ محبوبین را دارند ولى امید است روزى کتاب هاى فلسفه، حکمت و عرفان به نام صحیفه‌ى سجادیه و صحیفه‌ى علویه در حوزه‌هاى علمیه کتاب درسى شوند و بیان فلسفه، حکمت و عرفان محبوبین نمایند. غنچه های نشکفته، ص ۵۰۴
۲۸ تیر ۱۳۹۸

اقسام اخلاق عرفانی و راه سالک

مطالبی که پیشنهاد می شد پیش از مطالعه این مطلب مطالعه کنید: اخلاق عرفانی چیست؟ اخلاق عرفانی را به دو بخش تقسیم می کنند: ۱: عرفان نظری ۲: عرفان عملی عرفان نظری: در بخش عرفان نظری، عارف در پی وحدت شخصی وجود و خدایابی است؛ عارف خودش را فراموش کرده و نمی بیند، او هرچه می بیند ظهورات خداست عرفان عملی: در بخش عرفان عملی، عارف در پی رسیدن به خدای تبارک و تعالی می باشد. عارف هر دو بخش را پیشروی می کند؛ قبل از پیش روی در هر مورد؛ ابتدا باید مقدمات آن را کسب کند؛ اگر کسب مقدمات نکند زبان می بیند. مقدمات عبارتند از: منطقیات، ریاضیات، طبیعیات، اطلاعات عمومی. با این […]
۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

اخلاق عرفانی

فرق است بین اخلاق و عرفان. موضوع علم اخلاق نفس است، ابزار و اسباب آن تخلیه، تجلیه و تحلیه است؛ تخلیه از ناپسندی ها، تجلیه و تحلیه به آراستن نفس به خوبی ها. موضوع علم عرفان حضرت حق متعال است. ابزار و اسباب آن در مبادی ترک از هر چیز؛ ترک دنیا و آخرت و ترک خود. غایت علم اخلاق، اکتساب کمال و کمال نفس است. غایت علم عرفان، کمال صرف است؛ ندیدن خود و غیر از حق و دیدن حق متعال، در نهایت رسیدن به اوست. اخلاق عرفانی برای آن است که سالک را به طور کلی از من و منیت برهاند و خلق و خوی خدایی در او پدیدار گردد، به گونه ای […]