عهد

۸ تیر ۱۳۹۷

از ازل صد عهد و پیمان با تو بستم ای صنم

از ازل صد عهد و پیمان با تو بستم ای صنم آتش هجران تو عهد و پیمانم سوخته دیوان عشق، ص۴۱۴