لانه

۲۷ خرداد ۱۳۹۵

اهل دنیا آسمان ها را بدوزند بر زمین

اهل دنیا آسمان ها را بدوزند بر زمین درس از حیوان بگیرند هر کدام یک لانه بس دیوان عشق، صفحه ۲۴۴