محضر خدا

۱۰ خرداد ۱۳۹۸

بصیرت و محضر خدا

اگر انسان چشم بصیرت پیدا کند دیگر گناه نمى‌کند چون در هر حال خدا را مى‌بیند، در محضر خداى حاضر و ناظر، گناه نمى‌کند. نقل شده است مردى شهوت‌ران، دامى گسترانیده بود و زنى را به دام انداخت، از او درخواست عمل فجیع و نامشروع و کثیف نمود، آن زن او را موعظه کرد ولى به خاطر آن که چشم‌ها و گوش‌ها و وجود آن مرد را شهوت حیوانى فراگرفته بود، حرف‌هاى زن را نپذیرفت، زن تدبیر دیگرى کرد و به آن مرد تمایل نشان داد، به او گفت من هم مایل هستم به شرط آن که جائى پیدا کنى تا کسى ما را نبیند، مرد گفت جز من و تو کس دیگرى در این […]