مظلوم

۱۷ اسفند ۱۳۹۶

زن بود مظلوم تاریخ ای بشر گو این پیام

زن بود مظلوم تاریخ ای بشر گو این پیام ظلم ها بسیار نمودند بر زن دنیا مدام گه به تحقیر گه به توصیف نیست عدالت هر دو نوع این همه افراط و تفریط است، ستم باشد حرام دیوان عشق، ص ۶۳۹