میخانه

۱۸ بهمن ۱۳۹۸

نگر تو غمزه ی ساقی و رقص پیر میخانه

نگر تو غمزه ی ساقی و رقص پیر میخانه و یا نازِ سبوی می، که رقصند به خمخانه دیوان عشق، ص ۴۰۹