نوروز

۲ فروردین ۱۳۹۹

به فصل نوبهار آید عزیزا دلبر زیبا

به فصل نوبهار آید عزیزا دلبر زیبا میان غنچه و گلزار برهنه آشکار آمد بهار با صد گل و غنچه نمایاند رخ دلبر رخ دلبر تجلی کرد گل زیبا ببار آمد دیوان عشق، ص ۲۰۰
۲۸ اسفند ۱۳۹۶

طراوت صبحدم نسیم و بوی نگار

طراوت صبحدم نسیم و بوی نگار می کشد دل ها را یکسره سوی دِیار تو خفته در ثقل خود ز خود برون آی دمی نگر که هر لحظه اش همی بود نو بهار دیوان عشق، ص ۶۲۲
۱ فروردین ۱۳۹۶

به شوق روی یار برگ درختان

به شوق روی یار برگ درختان ترنم می کنند و پای کوبان همه  در رقص و رقاصند دائم بیا بنگر صفا و بزم خوبان دیوان عشق، ص ۷۰۳