کربلا

۳۱ شهریور ۱۳۹۶

گفت به یارانش که بارگیرید رسیدیم بر مراد

گفت به یارانش که بارگیرید رسیدیم بر مراد گفت حسین باشد همین جا منزل و مأوای ما جد من فرمود که این جا قتلگاه ما بود قبر ما در کربلا و تربتش باشد شفا دیوان حب، ج۳، ص۸۴