کمال مطلق

۲۲ آذر ۱۳۹۸

همه در پى حضرت عشق و کمال مطلق در حرکتند

در تمام هستى یک عشق است و یک عشق حاکم است، آن یک هم یک سِعِى است، وحدت شخصیّه عشقیّه است. خدایا همه طالب تو هستند ولو بدنبال گاو و آتش و صنوبر و بت و صنم مى‌روند، ولو بدنبال عیش و زندگانى دنیا مى‌روند، ولو بدنبال هر چیز و هرکس بروند، بدنبال کمال هستند، و تو آن کمال مطلق و صنم حقیقى و اِله واقعى و أصل و حقیقت و جان هستى، هستى، و خلاصه تویى آن عشق پاک و همه بدنبال تو در حرکتند قافله‌ى هستى بسوى تو سیر مى‌کند، هستى رقص کنان مشتاق توست، همه واله و حیران جمال زیباى تو هستند، همه از تو هستند و بسوى تو مى‌آیند: «إِنَّا لِلّهِ […]