کنعان

۱۱ خرداد ۱۳۹۵

دلم در چاه کنعان است گرفتار

دلم در چاه کنعان است گرفتار ز چاه بیرون نما این دل  جلا ده دیوان عشق، صفحه ۴۰۲