گناه

۲ اسفند ۱۳۹۸

گناه ظلم است…

گناه ظلم است، ماندن در گناه و توبه نکردن ظلم دیگرى است. غنچه‌های نشکفته، ص ۳۸۹
۱ بهمن ۱۳۹۸

موجبات خشم الهى

موجب و موجبات خشم و غضب حق تعالى معصیت ما مى‌باشد، عَلَم مخالفت برافراشتن و اعلان جنگ دادن با او در برابر اوست، مخالفت کردن با حکم الهى در مقابل جریان نظام طبیعى جهان ایستادن در مقابل او مى‌باشد، باعث موجبات خشم الهى ندارى و نارسى و نقص در ماست. انسان سعى کند آن چه که خداى رحمان و رحیم را به غضب مى‌آورد انجام ندهد. خداى تعالى دوست ما است چگونه ممکن است دوست، دوست خود را به خشم بیاورد و از خود برنجاند، او که ما را دوست دارد ما هم او را دوست داشته باشیم و موجبات خشنودى او را فراهم آوریم، پس موجبات خشم و غضب الهى معاصى ماست و لذا […]
۲۳ دی ۱۳۹۸

توبه معصوم علیه السلام

توبه از گناه توبه داراى خواص ارزشمندى است: یکى از خواص آن، رفع یأس است اگر خداى تعالى توبه را براى بنده‌اش قرار نمى‌داد بنده مأیوس مى‌شد حتى پیغمبران هم مأیوس مى‌شدند. بشر خطا مى‌کند وقتى متوجه خطاى خود شد توبه مى‌کند و امید قبولى توبه و آمرزش خداى رحمان و رحیم را دارد. تحقق توبه به چند چیز منوط است : عرفان به معصیت، یعنى انسان، باید علم پیدا کند که مرتکب گناه شده است. ۲- از معصیت ندامت پیدا کند. ۳- میل به گناه را ترک کند. ۴- بیان ندامت و پشیمانى نزد خدا کند. این چهار از ارکان اساس توبه است، اگرچه شرائط و فروع توبه بسیار است، مثل آن که توبه […]
۸ آذر ۱۳۹۸

گناه دو جهت دارد

گناه دو جهت دارد: ۱- علت گناه جهل است نفس آدمى ضعیف و فکر او قاصر است به گناه و خطا آلوده مى‌شود، لذا به او عاصى مى‌گویند. ۲- علت گناه مخالفت با خداى جهان است، این گناهکار گمراه و ضال است. لذا از ضالّین است، شخص ضال در مقابل حکم خداى تعالى مى‌ایستد و مى‌گوید من عکس حکم خدا، حکم مى‌کنم، کار این شخص بدعت است، و این کس در مقابل حضرت حق مى‌ایستد و حال آن که حضرت حق براى تمام موجودات حد و مرز قرار داده است، این شخص که گناه مى‌کند گناه او بى‌مرزى است. بیان رسا، ج ۱، ص ۱۴۷
۲۴ خرداد ۱۳۹۸

پرده پوشى خدا

در انسان استعداد بدى از استعداد خوبى بیشتر است، به دلیل این که شیطان اکثر مردم را بسوى بدى مى‌کشاند، ولى همه انبیاء علیهم السّلام اقلّى را به خوبى مى‌رسانند، بشر طورى آفریده شده که هم صفات ملکوتى دارد و هم خصائص حیوانى و به سبب آن که انسان نوعاً ضعیف است به شهوات حیوانى میل پیدا مى‌کند و به دنبال آن مى‌رود و تمایل به گناه پیدا مى‌کند، با آن که گناه چیزى است که انسان را از خدا دور مى‌کند، انسان در اثر گناه خرد مى‌شود، لذا براى محفوظ ماندن بشر از گناه مى‌باید به خداى قادر متعال پناهنده شد، تا از شر گناه حفظ گردد. رسول گرامى از خداى خود مى‌خواهد انسان […]